ทะเบียนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะฟันผุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

  2. ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  3. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  4. ความรู้ ความตระหนัก และการให้เพศศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  5. ประสิทธิผลโปรแกรมทันตสุขศึกษา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง ที่มีผลต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง ทักษะและการปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพของนักศึกษาปีที่ ๑ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

  6. ประสิทธิผลโปรแกรมทันตสุขศึกษา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถตนเอง ที่มีผลต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง ทักษะและการปฏิบัติ ในการดูแลทันตสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  7. ผลของโปรแกรมการสอนแปรงฟันด้วยวิธีมอดิฟายด์แบสแบบแห้งในกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

  8. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดเทศบาลนครตรัง

  9. คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

  10. ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Pages