คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

เลขที่: 
042/2560
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นางสาวนิรดา เลนทำมี
วันที่เสนอ: 
Thursday, October 19, 2017
วันที่พิจารณา: 
Tuesday, October 24, 2017
วันที่รับรอง: 
Tuesday, December 26, 2017
ปีงบประมาณ: 
2017
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง