ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เลขที่: 
077/2560
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นางสาวรวมกมล มีถนอม
วันที่เสนอ: 
Tuesday, November 21, 2017
วันที่พิจารณา: 
Friday, November 24, 2017
วันที่รับรอง: 
Friday, December 29, 2017
ปีงบประมาณ: 
2017
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง