ทะเบียนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกินในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

  2. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับสภาวะช่องปากและพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

  3. การเปรียบเทียบผลการแปรงฟันแบบมอดิฟายด์แบสด้วยการใช้โมเดลฟัน การฝึกปฏิบัติตามตัวอย่าง และสื่อวีดีทัศน์ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวัดนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

  4. ภาวะการดูแลและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทโรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง

  5. การเปรียบเทียบผลการแปรงฟันแบบมอดิฟายด์แบสด้วยการใช้โมเดลฟัน สื่อวีดีทัศน์และการฝึกปฏิบัติในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวัดนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

  6. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับภาวะช่องปากและพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

  7. การเปรียบผลการแปรงฟันแบบมอดิฟายด์แบสด้วยการใช้โมเดลฟัน การฝึกปฏิบัติตามตัวอย่าง และสื่อวีดีทัศน์ ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวัดนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

  8. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

  9. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักศึกษาจัดฟันวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

  10. พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อของผู้ประกอบอาชีพทำไร่อ้อยเทศบาล ตำบลห้วยยาง อำเภอดอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

Pages