ประสิทธิผลโปรแกรมทันตสุขศึกษา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง ที่มีผลต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง ทักษะและการปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพของนักศึกษาปีที่ ๑ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

เลขที่: 
065/2560
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นางสาวนพรัศม์ สิทธิสกุลไชย์
วันที่เสนอ: 
Tuesday, November 7, 2017
วันที่พิจารณา: 
Thursday, November 16, 2017
วันที่รับรอง: 
Friday, December 29, 2017
ปีงบประมาณ: 
2017
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง