ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เลขที่: 
074/2560
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นางสาวฐิติมา ภู่พูลเพียร
วันที่เสนอ: 
Monday, November 20, 2017
วันที่พิจารณา: 
Monday, December 25, 2017
วันที่รับรอง: 
Thursday, January 11, 2018
ปีงบประมาณ: 
2017
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง