ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เลขที่: 
054/2560
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นางสาวนิชาฎาภรณ์ ปราถนา
วันที่เสนอ: 
Friday, October 20, 2017
วันที่พิจารณา: 
Monday, November 6, 2017
วันที่รับรอง: 
Tuesday, December 26, 2017
ปีงบประมาณ: 
2017
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง