ทะเบียนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. การจัดการความเครียดของผู้สูงอายุ ชุนชนบ้านบินหยี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  2. บทบาทของผู้สูงอายุต่อความสุขในครอบครัว ชุมชนบินหยี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  3. ประสิทธิผลโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดตรัง

  4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนกันตัังพิทยากร จังหวัดตรัง

  5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของชาวประมงพื้นบ้าน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  7. ประสิทธิผลของโปรแกรม CADPR ส่งเสริมทักษะการป้องกันการเสพสารติดในโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  8. ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากการประกอบอาชีพของคนงานแปรรูปไม้ยางพารา

  9. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตรัง

  10. ภาระการดูแลและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง

Pages