ทะเบียนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. การจัดการชีวิตในภาวะวิกฤตตั้งครรภ์ไม่พร้อมของหญิงวัยรุ่น จังหวัดตรัง

  2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดตรัง

  3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและสภาวะฟันผุของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) จังหวัดตรัง

  4. ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อ การป้องกันโรคฟันผุ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

  5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการของคลินิกทันตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

  6. ความคิดเห็นของชาวซาไกต่อบริการสุขภาพ บ้านควนไม้ดำ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

  7. ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อทัศนคติ การปฏิบัติและความรู้ในการบริโภคอาหารทอดจากน้ำมันทอดซ้ำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

  8. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนเพื่อเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอต่อการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอของจังหวัดตรัง

  9. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของชาวสวนยางพารา หมู่ที่7 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

Pages