ผลของโปรแกรมการสอนแปรงฟันด้วยวิธีมอดิฟายด์แบสแบบแห้งในกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

เลขที่: 
050/2560
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นางสาวชุลีกร ชายเกตุ
วันที่เสนอ: 
Friday, October 20, 2017
วันที่พิจารณา: 
Friday, October 27, 2017
วันที่รับรอง: 
Friday, January 5, 2018
ปีงบประมาณ: 
2017
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง