ทะเบียนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอุปนิสัยการใช้ยารักษาตนเองของประชาชนใน อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

  2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดสมองที่รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  3. ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพและการแปรงฟัน ในนักเรียนชั้นประถมศึกตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดในการฝึกปฏิบัติงานรายวิชาทันตกรรมคลินิกผสมผสาน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

  5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้ปกครองที่มีต่อสภาวะฟันผุของเด็กระดับชั้นอนุบาล อายุ 3-4 ปี โรงเรียนอนุบาลตรัง

  7. ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ กับสภาวะฟันผุของสามเณร ในโรงเรียนสิทธิธรรมอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  8. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอนุบาลตรัง

  9. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  10. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

Pages