ทะเบียนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

  2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคโซเดียมในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดตรัง

  3. ความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขต่อบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตรัง

  4. พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเสพติด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริจาคโลหิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดตรัง

  6. การประเมินนโยบายการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

  7. ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองตามแนวธรรมานามัย ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในบ้านทุ่งอิฐ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  8. การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนของประชาชนในตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

Pages