ทะเบียนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน กรณีศึกษาตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

  2. ผลของการให้ทันตสุขศึกษาผ่านนิทานต่อความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ สังขวิทย์

  3. ผลการให้ทันตสุขศึกษาเรื่องฟันผุด้วยสื่ออินโฟกราฟิก ในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้อน โรงเรียนบ้านโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  4. ปัจจัยความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการทันตกรรมของประชาชนในพื้นที่เกาะลิบง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  5. การพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์สำหรับให้ทันตสุขศึกษาเรื่องโรคฟันผุสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

  6. ผลการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษากับการใช้สื่อเฟซบุ๊กที่มีผลต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถ และการปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๑ สังขวิทย์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

  7. การรับรู้ และความคาดหวังของทันตบุคลากร ต่อบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข สาขาทันตสาธารณสุข ในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดตรัง

  8. การยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันในผู้ที่เข้ามารับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน ณ คลินิกทันตกรรมนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2558-2559

  9. การพัฒนาและทดสอบสื่อวีดิทัศน์เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนสำหรับครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  10. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

Pages