ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดเทศบาลนครตรัง

เลขที่: 
040/2560
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นางสาวจามจุรี ทองแซม
วันที่เสนอ: 
Wednesday, October 18, 2017
วันที่พิจารณา: 
Tuesday, October 24, 2017
วันที่รับรอง: 
Tuesday, December 26, 2017
ปีงบประมาณ: 
2017
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง