ทะเบียนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ของนักศึกษาสาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

  2. การเปรียบเทียบผลการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ เฟซบุ๊ก และการบรรยาย ต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการทำความสะอาดซอกฟันด้วยไหมขัดฟันของนักศึกษาชั้นปีที่่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

  3. การใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาอาการท้องร่วงของประชาชนในตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  4. ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองที่มีต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถ ความคาดหวังในการปฏิบัติและพฤติกรรมการดุแลทันตสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดตรัง

  5. ผลของสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นต่อการปฏิบัติ ทัศนคติ และความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

  7. ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยใช้ตุ๊กตาสอนแปรงฟันในผู้ดูแลเด็กของเด็กปฐมวัย อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  8. ความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  9. ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองต่อความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติ การป้องกันโรคปริทันต์ของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่เกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  10. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังทันตสุขภาพของครูอนามัยโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

Pages