ทะเบียนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

  2. การรับรู้และความคาดหวังของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข สาขาทันตสาธารณสุข ในหน่วยงานบริการปฐมภูมิ จังหวัดตรัง

  3. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ท้ศนคติ และการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพช่องปากกับสภาวะสุขภาพช่องปาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

  4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันอันตรายจาการทำงานของช่างทำผมในเขตเทศบาลนครตรัง

  5. ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองที่มีต่อความรู้ การรับรู้ และการปฏิบัติตนในการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ของโรงเรียนในเขตอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของกลุ่มวัยทำงาน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  7. ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ จังหวัดตรัง

  8. ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองที่มีผลต่อความรู้ ความตระหนัก การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการป้องกันฟันผุของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังขวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  9. ประสบการณ์การรักษาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งในจังหวัดตรัง

Pages