ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะฟันผุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

เลขที่: 
080/2560
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นางสาวขวัญกมล เครือวัลย์
วันที่เสนอ: 
Tuesday, November 21, 2017
วันที่พิจารณา: 
Friday, November 24, 2017
วันที่รับรอง: 
Friday, December 29, 2017
ปีงบประมาณ: 
2017
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง