ประสิทธิผลโปรแกรมทันตสุขศึกษา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถตนเอง ที่มีผลต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง ทักษะและการปฏิบัติ ในการดูแลทันตสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

เลขที่: 
059/2560
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นางสาวอัญญารัตน์ สมตน
วันที่เสนอ: 
Friday, October 20, 2017
วันที่พิจารณา: 
Tuesday, November 7, 2017
วันที่รับรอง: 
Friday, December 29, 2017
ปีงบประมาณ: 
2017
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง