ความรู้ ความตระหนัก และการให้เพศศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เลขที่: 
073/2560
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นายนฤเบศร์ ฉิมกล่อม
วันที่เสนอ: 
Monday, November 20, 2017
วันที่พิจารณา: 
Friday, November 24, 2017
วันที่รับรอง: 
Thursday, January 11, 2018
ปีงบประมาณ: 
2017
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง