แบบขอรับทุนเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานฯในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ "การแพทย์ฉุกเฉินไทย สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐"

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ"

แนวปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ พ.ศ.2560

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่องเส้นทางลัดเพื่อขอรับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในมนุษย์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร สนใจติดต่อกลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรม

Pages