แนวปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ พ.ศ.2560

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่องเส้นทางลัดเพื่อขอรับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในมนุษย์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร สนใจติดต่อกลุ่มงานวิจัยเเละนวัตกรรม

ขอเชิญประชุมเเละส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมโภชนาการเเห่งชาติ

ขอเชิญประชุมเเละส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมโภชนาการเเห่งชาติ สนใจติดต่อกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 2560

สนใจติดต่องานวิจัยเเละนวัตกรรม

Pages