ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

สถาบันพระบรมราชชนก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลกรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน - 22มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ฝ่านทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่ง นิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561  ในระหว่างงาน  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)  ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงาน

มหาวิทยาลัยลำปางจะจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการฯโดยส่งผลงานภายในวันที่่ 30  พฤษภาคม 2561  

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมสัมนาระดับชาติ

ด้วยสำนักงานประสานงานบัณฑิตและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดประชุมสัมานาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่4  ในวันศุกร์ที่20 กรกฎาคม 2561 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โดยส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 30 พฤษาคม 2561 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Advanced Research Ethics Training Course 

ด้วยสำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Advanced Research Ethics Training Course  เข้าร่วมโครงการตามในใบสมัครนี้ หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 29 มิถุนายน 2561  

ขอเชิญประชุมเรื่องการการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ2561

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนกได้อนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอาจารย์ด้านจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ2561  ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2561 หน่วยงานละ2ท่าน ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

Pages