ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี2565

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อรับการบริการให้คำแนะนำเชิงคุณภาพในการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย(manuscript)เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ The International Conference on Digital Government Technology and innovation

ขอเรียนเชิญร่วมโครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM for Learning Organization) ปีงบประมาณ 2564

Pages