ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้แบบออนไลน์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Copyleaks ครั้งที่ 2 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการใช้สถิติในการตีพิมพ์บทความวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยาภาพอาจารย์เพื่อการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ PHAS Publication ปีงบประมาณ 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญส่งร่างบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Public Health and Health Sciences

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่18 ประจำปี 2566

Pages