ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย (ปีการศึกษา 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมชิงรางวัล APEC Healthy Women Healthy Economies Research Prize ประจำปี 2563

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม"การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ20th WPA Congress of Psychiatry

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อรับการบริการให้คำแนะนำเชิงคุณภาพในการเตรียมต้นแบับบทความวิจัย(manuscript) เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

Pages