ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่น 6"

ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารเวชกรรมไทย ของสามคมเวชกรรมไทย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุน นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

Pages