ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพและการแปรงฟัน ในนักเรียนชั้นประถมศึกตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เลขที่: 
081/2560
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นางสาวกมลวรรณ มุลเมืองแสน
วันที่เสนอ: 
Tuesday, November 21, 2017
วันที่พิจารณา: 
Friday, November 24, 2017
วันที่รับรอง: 
Tuesday, January 16, 2018
ปีงบประมาณ: 
2018
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง