ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้ปกครองที่มีต่อสภาวะฟันผุของเด็กระดับชั้นอนุบาล อายุ 3-4 ปี โรงเรียนอนุบาลตรัง

เลขที่: 
057/2560
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นางสาวกมลชนก อุปฐาก
วันที่เสนอ: 
Friday, October 20, 2017
วันที่พิจารณา: 
Friday, November 17, 2017
วันที่รับรอง: 
Wednesday, December 27, 2017
ปีงบประมาณ: 
2017
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง