ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เลขที่: 
068/2560
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นางสาวรูซัยนี่ แดงหนำ
วันที่เสนอ: 
Friday, October 13, 2017
วันที่พิจารณา: 
Friday, November 17, 2017
วันที่รับรอง: 
Wednesday, December 27, 2017
ปีงบประมาณ: 
2017
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง