ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เลขที่: 
079/2560
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นางสาวชนิภรณ์ กองถวิล
วันที่เสนอ: 
Tuesday, November 21, 2017
วันที่พิจารณา: 
Friday, November 24, 2017
วันที่รับรอง: 
Thursday, December 27, 2018
ปีงบประมาณ: 
2017
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง