ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ กับสภาวะฟันผุของสามเณร ในโรงเรียนสิทธิธรรมอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เลขที่: 
089/2560
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นายสิริศักดิ์ ศรีแจ้
วันที่เสนอ: 
Tuesday, November 21, 2017
วันที่พิจารณา: 
Monday, November 27, 2017
วันที่รับรอง: 
Wednesday, December 27, 2017
ปีงบประมาณ: 
2017
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง