ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอนุบาลตรัง

เลขที่: 
070/2560
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นางสาวอรัชพร ศรีวิศาล
วันที่เสนอ: 
Wednesday, November 15, 2017
วันที่พิจารณา: 
Friday, November 24, 2017
วันที่รับรอง: 
Wednesday, December 27, 2017
ปีงบประมาณ: 
2017
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง