ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

เลขที่: 
047/2560
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นายกนกเกรียงไกร แก้วเงิน
วันที่เสนอ: 
Thursday, October 19, 2017
วันที่พิจารณา: 
Friday, October 27, 2017
วันที่รับรอง: 
Tuesday, December 26, 2017
ปีงบประมาณ: 
2017
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง