ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอุปนิสัยการใช้ยารักษาตนเองของประชาชนใน อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

เลขที่: 
040/2559
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นางสาวจิรารัตน์ คูณทวีธนกร
วันที่เสนอ: 
Monday, November 14, 2016
วันที่พิจารณา: 
Thursday, November 24, 2016
วันที่รับรอง: 
Friday, February 16, 2018
ปีงบประมาณ: 
2018
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง