ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดในการฝึกปฏิบัติงานรายวิชาทันตกรรมคลินิกผสมผสาน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

เลขที่: 
046/2560
ชื่อผู้วิจัยและคณะ: 
นายอุกฤษฏ์ นันทพรไพจิตร
วันที่เสนอ: 
Thursday, October 19, 2017
วันที่พิจารณา: 
Friday, October 27, 2017
วันที่รับรอง: 
Tuesday, January 16, 2018
ปีงบประมาณ: 
2018
หน่วยงานของผู้ขอรับการพิจารณา: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง