ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขอทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอกนักวิจัยพอ PMUs ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเสมือนจริง(International Virtual Comference) หัวข้อ Moving Towards Wellness and Flourishing in Aging

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี2565

Pages