ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ปีงบประมาณ 2562

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการ  สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ปีงบประมาณ 2562  ตามรายละเอียดที่แนบท้าย

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ R2R เข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 "สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข"

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้  เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4ปี 2562 "สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข"  ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 

ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานนวัตกรรม การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ปี 2562

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานและประชุมวิชาการดังกล่าว ตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับขาติหรือนานาชาติ

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเขิญส่งบทความวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับขาติหรือนานาชาติ โดยส่งบทความไปยังกลุ่มงานวิจัย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบ

Pages