ขอเชิญประชุม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี ขอให้ท่านผู้ที่สามารถเข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยเชิงทดลองเพื่อขอทุนภายนอกต่างประเทศ

ไฟล์ประกอบ: