ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 "สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข"

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้  เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4ปี 2562 "สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข"  ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 

ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานนวัตกรรม การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ปี 2562

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานและประชุมวิชาการดังกล่าว ตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับขาติหรือนานาชาติ

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเขิญส่งบทความวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับขาติหรือนานาชาติ โดยส่งบทความไปยังกลุ่มงานวิจัย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบ

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)"

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของเท่านเข้าร่วมงาน  "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)"  สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม"การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่11 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม"

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่11 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม" ในการนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูเอกสารได้ตามหนังสือที่แจ้งในเว็บไซต์ 

Pages