ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารเวชกรรมไทย ของสามคมเวชกรรมไทย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุน นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

Pages