ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง The12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 Trnsformation of Pharmacy Profession in The Digital Era การปฏิวิติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019) The 8th PSU Educaton Conference&4th Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

Pages