ขอเชิญประชุม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี ขอให้ท่านผู้ที่สามารถเข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยเชิงทดลองเพื่อขอทุนภายนอกต่างประเทศ

ขอความร่วมมือส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติฯ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ

เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัยและการเขียนบทความต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

Pages