ขอเรียนเชิญบุคลากร นิสิต นศ ในสังกัดของท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Forum) 2565

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

ขอเชิญประชุมและส่งผลงาน โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาระดับนานาชาติและระดับชาติ The 6th International and National Nursing Student Forum : Students : the Power of Healthcare Professionals

ขอเชิญประชุมเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการรับทุนวิจัยและนวัตกรรมภายนอก (ระดับคณะ) กิจกรรมที่2 การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีขีดความสามารถสูงในการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (online) "Upskilling and Upscaling for Future Innovation Higher Education Quality"

Pages