ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมสัมนาระดับชาติ

ด้วยสำนักงานประสานงานบัณฑิตและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดประชุมสัมานาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่4  ในวันศุกร์ที่20 กรกฎาคม 2561 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โดยส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 30 พฤษาคม 2561 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Advanced Research Ethics Training Course 

ด้วยสำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Advanced Research Ethics Training Course  เข้าร่วมโครงการตามในใบสมัครนี้ หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 29 มิถุนายน 2561  

ขอเชิญประชุมเรื่องการการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ2561

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนกได้อนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอาจารย์ด้านจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ2561  ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2561 หน่วยงานละ2ท่าน ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฎสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเครื่องข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ นานาชาติราชภัฎสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14 ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561  จึงเรียนเชิญบุคคลากรส่งบทความวิจัยภายใน 31 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่19

ด้วยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชขศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 19  ในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561  ณ  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค  กรุทเทพฯ

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมของนักศึกษาเพื่อนำเสนอ และร่วมประชุมโครงการประชุมิวชาการนักศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระเยา ร่วมกับ School  of  Nursing  and  Midwifery, The University of  Newcastle, Australia และ  School of  Nursing Saint Louis University  Philippines  จัดประชุมวิชาการนักศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่3   ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2561  ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระเยา ใคร่ขอเชิญ นักศึกษาและอาจาย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเข้าร่วมประชุมวิชาการ  ส่งผลงานเพื่อนำเสมอย่อมาทางเว็บไซด์ของการประชุม ภายในวันที่30 พฤษภาคม 2561  

Pages