ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานนวัตกรรม การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ปี 2562

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานและประชุมวิชาการดังกล่าว ตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับขาติหรือนานาชาติ

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเขิญส่งบทความวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับขาติหรือนานาชาติ โดยส่งบทความไปยังกลุ่มงานวิจัย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบ

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)"

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของเท่านเข้าร่วมงาน  "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)"  สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม"การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่11 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม"

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่11 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม" ในการนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูเอกสารได้ตามหนังสือที่แจ้งในเว็บไซต์ 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่8 ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562  สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ  

Pages