ขอเชิญร่วมเสนอแผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) หน่วยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544  ในฐานะเป็นสำนักเชิงรุกสนับสนุนทุกให้ภาคีเครือข่ายดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบได้กำหนดให้มีการเปิดรับพิจารณาข้อเสนอ แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ตั้งแต่วันนี้ 10 เมษายน จนถึง 30 พฤษภาคม 2561 ใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว โดยส่งทางไปรษณีย์ หรือ E-mail 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงาน ป.ป.ช

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต  ประจำปี ๒๕๖๑  ของสำนักงาน ป.ป.ช  เพื่อสร้างกระแสให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทจริต  โดยส่งรายละอดยดตามแบบเสนอผลงานโครงการฯ ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช  ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๑   

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการและให้กำลังใจนักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการและแข่งทักษะภาษาอังกฤษในโครงการสัมมนาวิชาการ “วิจัย นวัตกรรม และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 4"

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการและให้กำลังใจนักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการและแข่งทักษะภาษาอังกฤษในโครงการสัมมนาวิชาการ “วิจัย นวัตกรรม และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 23-24 มี.ค.61 ณ อาคารเรียนรวม และห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้วยการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 28-30 มี.ค.61 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร"พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager):RM" รุ่นที่ 16 (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย.2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1i4v0pC8LTWy5sdIAExPtxIVAjC109Cbt

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำวารสารอิเล็กทรานิกส์ระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค.61 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น เขตจตุจักร กทม.

Pages