ขอเชิญประชุม

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ เรื่อง Research Grant   Writing Workshop  ระหว่างวันที่  16-17 กรกฎาคม 2561   และประชุมเรื่อง Manuscript  Publication  Workshop  ระหว่างวันที่ 1-2  สิงหาคม  2561  ณ  วิทยาลัยพยาบาลศรีมาหาสารคาม  ทั้งนี้หากมีผู้เข้าร่วมสนใจโปรดส่งหนังสือตอบกลับภายในวันที่ 6 กรกฎาคม  2561

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium2018

ขอเชิญประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรม Thailand Research Expo:Symposium2018  ในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากอิเล็กทรอนิกส์ที่  http://researchexpo.nrct.go.th 

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องSystematic Review on Health Profession Education Workshop

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องSystematic Review on Health Profession Education Workshop ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต โดยส่งรายชื่อภายในวันี่ 10 กรกฏาคม 2561

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

สถาบันพระบรมราชชนก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลกรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน - 22มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ฝ่านทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่ง นิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561  ในระหว่างงาน  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)  ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงาน

มหาวิทยาลัยลำปางจะจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการฯโดยส่งผลงานภายในวันที่่ 30  พฤษภาคม 2561  

Pages