ขอเรียนเชิญประชุม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และเครือจ่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมจัดงาน "มหกรรมงานวิจัย ๒๕๖๑" (Thailand Research Expo 2018)   ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑   โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์พยาบาล  พยาบาลประจำการ  บุคลากรด้านสาธารณสุข และนักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา  เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ  ระหว่างวันที่ ๓  -  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา  จังหวัดตรัง  

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน  "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  ๒๕๖๑"  (Thailand  Research Expo 2018  )   สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้ดังนี้ 

Pages