ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019) The 8th PSU Educaton Conference&4th Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

ขอเชิญประชุม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี ขอให้ท่านผู้ที่สามารถเข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยเชิงทดลองเพื่อขอทุนภายนอกต่างประเทศ

ขอความร่วมมือส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติฯ

Pages