ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พศ 2563

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ระบบNRMS ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารโรคเอดส์ และเผยพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสืบค้น

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

Pages