ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (SHAS Publication) ปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญร่วมส่งบทความและบทความวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่18 ประจำปี 2566

ขอเชิญส่งร่างบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนบทความเพื่อติพิมพ์ในวารสาร International Journal of Public Health and Health Sciences

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่3ปี2566

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่น 6"

Pages