ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ

เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัยและการเขียนบทความต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญประชุมวิชาการระดับภาค ประจำปี 2562 สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

ขอประฃาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านประกันสุขภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พศ 2563

Pages