งานประชุมวิชาการระดับชาติ The International Conference of "Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals" (UNSDGs)

ประชุมวิชาการระดับชาติ The International Conference of "Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals" (UNSDGs) ในระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น (Hotel Windsor Suites &Convention) สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://www.unsdgs-npru.com/  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559

นักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ "แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาของแผ่นดิน" 29-30 ส.ค.59 ณ วสส.พิษณุโลก

อาจารย์ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ "แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาของแผ่นดิน" 29-30 ส.ค.59 ณ วสส.พิษณุโลก

ทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารวิชาการและทุนสนับสนุนการวิจัย

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถดาวน์โหลด เอกสารและแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ที่ http://www.cas.or.th

Pages