ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม PLS สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

ขอเชิิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย

ขอเชิญประชุมเเละนำเสนอผลงานระดับชาติการสร้างเสริมสุขภาพเเห่งชาติ

ขอเชิญประชุมเเละนำเสนอผลงานระดับชาติการสร้างเสริมสุขภาพเเห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

Pages