ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับขาติหรือนานาชาติ

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเขิญส่งบทความวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับขาติหรือนานาชาติ โดยส่งบทความไปยังกลุ่มงานวิจัย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบ

หมวดหมู่ข่าว: