ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม PLS สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

ขอเชิิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย

Pages