ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "R2R to Transformation"

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรเอกชน) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย กำหนดจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "R2R to Transformation" ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท ภายในวันที่ 20 ก.ค.2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเวปไซต์

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษาและเข้าร่วมการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกลุ่มสถาบันการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย (กสพท.) จัดงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "แพทยศาสตรศึกษาเพื่อความเป็นธรรมทางสุขภาพ (Educating Future Doctors for Health Equity) ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รูปแบบการนำเสนอมี 2 แบบ

1.Oral/Innovative Presentation

2. Poster Presentation

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่าย จะจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง "การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21: มุมมองอนาคต และการจัดการเชิงระบบ" และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง "Public Health and Environment in the 21st Century: Evidence-Based Global Health" ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.muphconference2015.com หรือติดต่อกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญบุคลากร นิสิต นักศึกษาในสังัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

ด้วยคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา Faculty of Sports Science and Coaching, University University Sultan Idris (UPSI), Malaysia และ Institute of Health Science Kendal, Indonesia กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน "วิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการกีฬาสู่การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หมดเขตส่งผลงานวันที่ 8 พ.ค.58

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 14

กรมสุขภาพจิต กำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 เรื่อง "สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์" (Public Mental Health for Human Dignity) ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 20 พ.ค.58

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2558

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมกับวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 เรื่อง "ความหลากหลายทางสุขภาพ" (Diversity in Health and Well-Being) ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมวังจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 20 พ.ค.58

Pages