ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมการศึกษา และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.psued.org

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2559 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

                 สามารถสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2558 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน"

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2559 - 1 เมษายน 2559 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และ แบบโปสเตอร์ ท่านใดสนใจสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

Pages