ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีกำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" โดยจัดให้มีกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้

     1. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต

        - การแพทย์และสุขภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการวารสารออนไลน์ (ThaiJO)

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการวารสารออนไลน์ (ThaiJO) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในการจัดทำวารสารวิชาการโดยใช้ระบบวารสารออนไลน์ ที่ศูนย์ดัชนีวารสารไทยจัดทำขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 58 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเติร์และภาษา อาคารเรียนและหอนอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

          ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท (ยกเว้นค่าลงทะเบียนของผู้อำนวยการ) หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 พ.ย.58 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการนำเสนอและการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการต่างประเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

       สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญวิทยาลัยส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการนำเสนอและเผยแพร่ในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559  สามารถขอรับแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 11 พ.ย.58

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ของ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

          สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีกำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association Jointed with The 2nd Annual Conference of TAI and The Journalists and Writers Foundation (UN ECOSOC Member) Theme: Ensuring Child and Maternal Health-Key to Universal Health Coverage ระหว่างวันที่ 24 - 26 พ.ย. 58 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ieathailand2015.com หรือ ติดต่อได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 4th PSU Education Conference "Engaging Student to Future Ready Gradutes"

         ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 4th PSU Education Conference "Engaging Student to Future Ready Gradutes" ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

         โดยกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานในหัวข้อ ดังนี้

1. Curricular Development

2. Teaching Methods

3. Assessment and Evaluation & Assessment and Evaluation

4. Work Integrated Learning

5. QA in higher Education

6. Educational Technology

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติประจำปี 2559

        กรมควบคุมโรค มีกำหนดจัดสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

        ท่านใดสนใจเข้าร่วมการสัมมนา กรุณาติดต่อกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มงานวิจัย อาคารทันตกรรม ชั้น 2 หรือติดต่อกลุ่มงานวิจัยฯ หรือ www.kmddc.go.th

Pages