ทะเบียนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

  2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

  3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคุมน้ำหนักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

  4. ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพบริการของผู้รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  5. ประสิทธิผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มร่วมกับกิจกรรมศิลปบำบัด การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง จังหวัดตรัง

Pages