ทะเบียนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารของพระสงฆ์ ในวัดส่งเสริมสุขภาพ และวัดที่ไม่ใช่วัดส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดตรัง

  2. พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ในผู้ประกอบอาชีพกรีดยาง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

  3. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ในพื้นที่ที่มีการระบาดต่ำและพื้นที่ที่มีการระบาดสูง เขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองโรคเลปโตสไปโรซีส ของประชาชน ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  5. ผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ต่อความรู้และทัศนคติเรื่องฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพ ที่ ๔๔ จังหวัดกระบี่

  6. แบบแผนการดำเนินชีวิตและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

  7. การศึกษาการจัดการสุขภาพชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ของหมู่ที่ ๓ บ้านต้นปรง ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

  8. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

  9. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการควบคุมและป้องกันโรค มือ เท้า ปากสำหรับผู้ปกครองเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Pages