ทะเบียนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. การศึกษาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลนครตรัง

  2. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  3. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนของแม่บ้านในชุมชนควนขนุน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  4. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมเพื่อบรรเทาอาการปวดของผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อเข่าในพื้นที่บ้านบินหยี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  5. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชุมชน หนองชุมแสง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

  6. ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม

  7. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบันทึกแฟ้มข้อมูลการรับบริการ โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตรัง

  8. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

  9. การยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง

Pages