ทะเบียนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. ผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อทัศนคติ ทักษะความรู้และการปฏิบัติการอ่านฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่6 ในเขตเทศบาลนครตรัง

  2. ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในพื้นที่บ้านโนนแคน ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

  3. ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมแพทย์ทางเลือกต่อการลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในบ้านศรีตรัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

  4. ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลตนเองโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อการรับรู้ความสามารถตนเองการกำกับตนเอง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและน้ำหนักตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน โรงเรียนอนุบาลตรัง จังหวัดตรัง

  5. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดตรัง

  6. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในสังกัดเทศบาลนครตรัง

  7. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันภาวะไขมันในเลือดผิดปกติของประชากรวัยทำงาน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  8. ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อการใช้ยาปฏิชีวนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  9. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษาจังหวัดตรัง

Pages