ทะเบียนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. การประเมินสิ่งคุกคามสุขภาพและอาการระบบทางเดินหายใจของพนักงานโรงเลื่อยไม้ยางพารา แห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง

  2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานกวาดถนนสังกัดเทสบาล ในจังหวัดตรัง

  3. การยอมรับการใช้ยาสมุนไพรที่สั่งจ่ายโดยแพทย์ของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง

  4. การประเมินสิ่งคุกคามสุขภาพและอาการระบบทางเดินหายใจของพนักงานโรงเลื่อยไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง

  5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง

  6. ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อทัศนคติทางการเรียน การเห็นคุณค่าในตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

  7. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกันตังพิทยากร

  8. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ กรณีศึกษา จังหวัดตรัง

  9. ภูมิปัญญาการเหยียบเสนของหมอมโนราห์ กรณีศึกษา : ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

  10. การมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนของผู้หญิงในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

Pages