ทะเบียนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. การศึกษาภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

  2. ความคาดหวังและสภาพที่เป็นจริงของผู้สูงอายุในการเอาใจใส่ดูแลของลูก ญาติ และสังคม ในตำบลควนธานี

  3. ประสิทธิผลของเกมส์ “ไม่เล่น ไม่รู้ ไม่เจ้าชู้ ไม่เป็นโรค(ติดต่อทางเพศสัมพันธ์)” ในนักเรียนระดับอุดมศึกษา จังหวัดตรัง

  4. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  5. พฤติกรรมการใช้สมุนไพรของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในพื้นที่ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

  6. การใช้สมุนไพรรักษาโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

  7. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมของครัวเรือนในตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  8. การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน: กรณีศึกษาหมอเป่ากระดูก ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

Pages